VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LazyFriday s.r.o. pro službu LazyFriday cleanio

1. Vznik a podmínky smluvního vztahu

1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu uzavírá Zákazník a Poskytovatel na základě stanovení pozdějších předpisů.
 

1. 2. Poskytovatel služeb nabízených na webových stránkách LazyFriday s.r.o. – LazyFriday cleanio (www.cleanio.cz) je:
 

LazyFriday s.r.o.
Ičo: 06977961
Spisová značka: C 292397 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká Republika
Korespondenční adresa: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, Česká Republika
Email: ahoj@lazyfriday.cz
Telefon: +420 775 898 888
Bankovní spojení: 2501524194/2010 ( u Fio Banka a.s.) dále jen Poskytovatel.

 

1.3. Odpovědný vedoucí: Lukáš Verčík e-mail: ceo@lazyfriday.cz, tel. 606 025 288 Dále jen: Odpovědný vedoucí.
 

1.4 Cleanio Hrdinka / Cleanio Hrdina: Fyzická osoba ve smluvním vztahu s Poskytovatelem vykonávající služby úklid a dezinfekce bytových a nebytových prostor pod značkou LazyFriday cleanio. Dále jen Cleanio Hrdinka.
 

​1.5 Zákazník: Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která objednává a nebo využívá služby pod značkou Cleanio.cz u společnosti LazyFriday s.r.o. Dále jen: Zákazník.

2. Poskytování služeb úklidu a dezinfekce bytových i nebytových prostor

Předmětem plnění je poskytování služeb úklidu a dezinfekce bytových a nebytových prostor v Zákazníkem určených prostorách, vyplývající z předmětu podnikání Poskytovatele.

2. 1. Poskytovatel zastoupený cleanio Hrdinkou se tímto Zákazníkovi zavazuje, že zajistí úklid a/nebo dezinfekci Zákazníkem určených prostor dle zvoleného tarifu a předem dohodnutého rozsahu.

2. 2. Poskytovatel zastoupený cleanio Hrdinkou se tímto zavazuje, že péči o Zákazníkovi úklid a/nebo dezinfekci  bude vykonávat s profesionalitou, diskrétností a s ohledem na Zákazníkovi prostory.

 

2. 3. Poskytovatel zastoupený cleanio Hrdinkou se tímto zavazuje, že se bude vyskytovat pouze v prostorách nezbytně nutných k vykonávání úkonů uvedených v Dohodě o úklidu a dezinfekci.

 

2. 4. Poskytovatel zastoupený cleanio Hrdinkou je zavázán přísnou mlčenlivostí o poskytovaných službách ke třetím stranám dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a řídí se Vnitřními předpisy pro nakládání s osobními údaji zákazníků společnosti LazyFriday s.r.o.

 

2. 5. cleanio Hrdinky pracují dle běžných zvyklostí profese a svou práci vykonávají dle nejlepšího vědomí a svědomí.

 

2. 6. Poskytovatel, zastoupený cleanio Hrdinkou se zavazuje informovat Zákazníka o aktuálním stavu prostor a to písemnou formou, foto a video dokumentací. Volba formy informování je výhradně na uvážení Poskytovatele.

 

2. 7. Služby LazyFriday cleanio nemusí být vhodné pro všechny prostory, zejména pak prostory s potravinami, květinářství, zverimexy, zdravotnické zařízení. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnutí poskytnutí služby v prostorech, které uzná jako nevhodné pro poskytovanou službu. 

2. 8. Služby cleanio jsou určeny pro prostory, které jsou v dobrém technickém stavu a běžně udržované.

2. 9. Zákazník podpisem Dohody o úklidu a dezinfekci dává Poskytovateli zastoupenému cleanio Hrdinkou svolení k zajištění péče o bytové i nebytové prostory a vykonání dalších úkolů uvedených v Dohodě o úklidu a dezinfekci dle termínů a na adrese uvedené v Dohodě o úklidu a dezinfekci.

2. 10. Při velmi nepříznivém počasí (krupobití, prudký trvající déšt, silný mráz, tropické horko atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo na omezení rozsahu úklidu a dezinfekce. Rozhodnutí je výhradně na zvážení ze strany Poskytovatele a Zákazníkovi nevzniká nárok na kompenzaci.

2. 11. Zákazník při podpisu Dohody o úklidu a dezinfekci Poskytovateli zastoupenému cleanio Hrdinkou předává klíče od místa prostoru cleanio Hrdince a souhlasí s termínem jejich navrácení uvedeným v Dohodě o úklidu a dezinfekci.

2. 12. Poskytovatel má uzavřené „Pojištění podnikatele a právnických osob“ u Generali a.s. s limitem plnění 5 000 000 Kč.

2. 13. Dohoda o úklidu a dezinfekci nabývá platnosti podpisem Zákazníka a zaplacením částky za úklidu a/nebo dezinfekci na účet Poskytovatele.

2. 14. Dohoda se zhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží Zákazník a druhé Poskytovatel zastoupený cleanio Hrdinkou.

2. 15. Veškeré údaje z Dohody o úklidu a dezinfekci jsou převedeny do elektronické podoby do platformy Róza a informace, data a komunikace z úklidu a/nebo dezinfekce probíhá v rámci platformy Róza s čímž Zákazník dává výslovný souhlas. .

3. Ceny

3. 1. Cena zakázky se stanovuje podle aktuálně platného ceníku Poskytovatele v platformě Róza, ceny jsou také uvedeném na webových stránkách služby „LazyFriday cleanio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.cleanio.cz) v sekci ceník.
 

3. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.
 

3. 3. Smluvní strany se mohou dohodnout také na jiné, individuální ceně. Poskytovatel si vyhrazuje výhradní právo k určení ceny.

4. Objednávka, rozšíření a nebo zkrácení objednávky

4. 1. Objednávka úklidu a/nebo dezinfekce učiněná Zákazníkem jakoukoliv formou není pro Zákazníka nijak právně závazná, má pouze informativní charakter a slouží Poskytovateli k rozvržení časového plánu cleanio Hrdinek pro poskytování služeb úklidu a/nebo dezinfekce bytových a nebytových prostor ve smyslu služeb nabízených na webových stránkách služby „LazyFriday cleanio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.cleanio.cz).
 

4. 2. Objednávka úklidu a/nebo dezinfekce bytových nebo nebytových prostor se stává závaznou podpisem Dohody o úklidu a dezinfekci a uhrazeným ceny objednávky na bankovní účet Poskytovatele.

4. 3. Zákazník může po dohodě s Poskytovatelem objednávku kdykoliv rozšířit nebo naopak zkrátit. Platba za nevyčerpané služby propadá bez náhrady Poskytovateli, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak. 

5. Platba za poskytnuté služby

5. 1. Platba za poskytnuté služby je splatná před započetím poskytnuté služby ze strany Poskytovatele, čímž se rozumí po úvodní schůzce a podpisu Dohody o úklidu a dezinfekci.
 

5. 2. Po podpisu Dohody o úklidu a dezinfekci Zákazníkem a Poskytovatelem zastoupeným cleanio Hrdinkou, vystaví Poskytovatel elektronickou fakturu, kterou Zákazníkovi odešle na jeho e-mail k uhrazení.

5. 3. Zákazník se zavazuje uhradit částku Poskytovateli bankovním převodem na účet: 2501524194/2010 u Fio Banka, a.s. variabilním symbolem uvedeném na Dohodě o úklidu a dezinfekci. Variabilní symbol je číslo dohody o úklidu a dezinfekci.

54. Zákazník se zavazuje uhradit částku Poskytovateli v plné výši a to nejpozději 10 kalendářních dnů po uzavření Dohody, či k prvnímu dni výkonu služeb úklidu a/nebo dezinfekce (v případě, že byla Dohoda uzavřena méně, než 10 kalendářových dní před obdobím úklidu a/nebo dezinfekce).

5. 5Poskytovatel přijímá pouze bezhotovostní platby.

6. Storno podmínky

6. 1. V případě zrušení objednávky Zákazníkem 24 hodin před termínem úvodní schůzky je objednávka úklidu a/nebo dezinfekce zrušena bez storno poplatku.
 

6. 2. V případě zrušení objednávky Zákazníkem méně než 24 hodin před termínem úvodní schůzky je objednávka úklidu a/nebo dezinfekce je Zákazníkovi naúčtován storno poplatek ve výši 200 Kč, pokud se Poskytovatel nehodne se Zákazníkem jinak.

6. 3. V případě zrušení objednávky zákazníkem po podpisu Dohody o úklidu a dezinfekci a současně před prvním dohodnutým dnem úklidu a/nebo dezinfekce, bude Poskytovatelem vyúčtován storno poplatek Zákazníkovi ve výši 50 % z celkové ceny objednávky. Poskytovatel odečte storno poplatek z úhrady objednávky Zákazníkem a zbývající rozdíl navrátí do 14 pracovních dnů na účet, ze kterého byla platba objednávky provedena.

6. 4. V případě zrušení objednávky Zákazníkem po podpisu Dohody o úklidu a dezinfekce a současně v průběhu poskytování služby , bude Poskytovavetel vyučtován storno poplatek Zákazníkovi ve výši 100% z celkové ceny objednávky. 

6. 5. Výjimka z povinnosti placení: V ojedinělých případech lze platební povinnost Zákazníkovi prominout, nebo ponížit. Do zvláštních případů se počítá vážné onemocnění/ úraz a další. Uvážení výjimky z placení je zcela na straně Poskytovatele.

7. Podmínky objednávky budoucí

7. 1. Zákazník se zavazuje, že nebude bezprostředně po ukončení spolupráce po dobu následujících 24 měsíců přímo kontaktovat cleanio Hrdinky, nebo reagovat na přímou nabídku spolupráce ze strany cleanio Hrdinky, aniž by kontaktoval Poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem a cleanio Hrdinkou zpracovávány a uchovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb úklidu a/nebo dezinfekce.
 

8. 2. Zaškrtnutím políčka „Zákazník souhlasí s uchováním osobních údajů poskytovatelem v souladu s GDPR“ v Dohodě o úklidu a dezinfekci. Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost LazyFriday s.r.o. zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, vypsané v Dohodě o úklidu a dezinfekci i po ukončení.
 

8. 3. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

8. 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout v nejnutnějším rozsahu osobní údaje Zákazníka třetím subjektům, které pro Poskytovatele vykonávají služby (například účetní, daňové, právní poradenství).

8. 5. Poskytovatel osobní údaje Zákazníka využije výhradně za účelem poskytování služeb úklidu a/nebo dezinfekce a v omezené míře také k marketingovým či obchodním účelům.

8. 6. Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Zákazník aktivně vyžádá, a to do doby, než Zákazník Poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení Zákazník může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. 7. Poskytovatel i cleanio Hrdinky musí vynaložit maximální úsilí na ochranu osobních údajů Zákazníka a dodržují „Zásady ochrany osobních údajů" umístěné na webových stránkách služby „LazyFriday cleanio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.cleanio.cz).

9. Obecná ustanovení

9. 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9. 2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. 3. Dohody o úklidu a dezinfekci a otázky související se řídí českým právem.

9. 4. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

9. 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23.11.2020. 

Máte dotaz k všeobecným obchodním podmínkám, kontaktujte nás

lazyfriday_cleanio.cz_ikony_kontakty_2@3

Centrum zákaznické péče
tel: +420 775 898 888
e-mail: ahoj@cleanio.cz
chat: v pravém dolním rohu.